SSH로 접속해서 사용하지 않는 VPN 클라이언트와 서버의 인증서와 키를 모조리 날려버리세요!

  나중에 언제든지 192.168.1.1에서 다시 추가할 수 있습니다.

  이 녀석들은 의외로 많은 저장공간을 사용합니다.

  nvram unset vpn_crt_client1_ca
  nvram unset vpn_crt_client1_extra
  nvram unset vpn_crt_client1_crt
  nvram unset vpn_crt_client1_key
  nvram unset vpn_crt_client1_crl
  nvram unset vpn_crt_client1_static
  nvram unset vpn_crt_client2_ca
  nvram unset vpn_crt_client2_extra
  nvram unset vpn_crt_client2_crt
  nvram unset vpn_crt_client2_key
  nvram unset vpn_crt_client2_crl
  nvram unset vpn_crt_client2_static
  nvram unset vpn_crt_client3_ca
  nvram unset vpn_crt_client3_extra
  nvram unset vpn_crt_client3_crt
  nvram unset vpn_crt_client3_key
  nvram unset vpn_crt_client3_crl
  nvram unset vpn_crt_client3_static
  nvram unset vpn_crt_client4_ca
  nvram unset vpn_crt_client4_extra
  nvram unset vpn_crt_client4_crt
  nvram unset vpn_crt_client4_key
  nvram unset vpn_crt_client4_crl
  nvram unset vpn_crt_client4_static
  nvram unset vpn_crt_client5_ca
  nvram unset vpn_crt_client5_extra
  nvram unset vpn_crt_client5_crt
  nvram unset vpn_crt_client5_key
  nvram unset vpn_crt_client5_crl
  nvram unset vpn_crt_client5_static
  nvram unset vpn_crt_server1_ca
  nvram unset vpn_crt_server1_dh
  nvram unset vpn_crt_server1_ca_key
  nvram unset vpn_crt_server1_extra
  nvram unset vpn_crt_server1_client_crt
  nvram unset vpn_crt_server1_crl
  nvram unset vpn_crt_server1_crt
  nvram unset vpn_crt_server1_key
  nvram unset vpn_crt_server1_static
  nvram unset vpn_crt_server1_client_key
  nvram unset vpn_crt_server2_ca
  nvram unset vpn_crt_server2_dh
  nvram unset vpn_crt_server2_ca_key
  nvram unset vpn_crt_server2_extra
  nvram unset vpn_crt_server2_client_crt
  nvram unset vpn_crt_server2_crl
  nvram unset vpn_crt_server2_crt
  nvram unset vpn_crt_server2_key
  nvram unset vpn_crt_server2_static
  nvram unset vpn_crt_server2_client_key
  nvram commit
  echo done.

   

  Posted by Kamilake